Sunday, 20 January 2013

Penggunaan Bahasa Jawa Halus

Pigunanipun Basa Krama Alus      
    
                            TRANSLATE BAHASAJAWA

Wonten sawetawis pawicantenan ingkang ngangge basa Krama Alus, antawisipun inggih menika:
1. Kangge wicanten kaliyan tiyang ingkang statusipun kirang langkung sami, samidene sanget kurmat-kinurmatan, amargi boten utawi dereng patos kulina. Yen nyebat dhirinipun piyambak limrahipun mawi tembung krama: kula, awis-awis ingkang mawi tembung krama inggil: adalem.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Fungsi Bahasa Krama Alus
Ada beberapa dialog yang menggunakan tataran bahasa Krama Halus, di antaranya, yaitu:
1. Untuk dialog antara orang yang mempunyai status atau derajat kurang lebih sama, keduanya saling menghormati, disebabkan di antara keduanya tidak atau belum begitu akrab. Untuk menyebut diri-sendiri umumnya memakai kata krama: “kula” (saya) sangat jarang memakai kata krama inggil: “adalem” (saya).
Tuladhanipun
Pawicantenanipun Pak Jaka kaliyan Tuan Brown. Ing salebeting cariyos, Pak Jaka katamuan kanca gulet tiyang Amerika, namanipun Tuan Brown. Piyambakipun saweg sinau kabudayan Jawi, lan sampun pinter basa Jawi. 
+ Tuan Brown : Kadospundi Mas Jaka, sampun kagungan wawasan ingkang perlu kula tingali?
- Pak Jaka : Menawi mriksani sendratari ing Prambanan kadospundi? 
+ Tuan Brown : Nyuwun pangapunten, kula sampun nate ningali, manawi sanesipun kemawon? 
- Pak Jaka : Lha Panjenengan badhe ngersakaken menapa? 
+ Tuan Brown : Wonten Amerika kula nate ningali ringgit purwa, dhalangipun Pak Pandam Guritna, nanging namung sakedhap sanget.
- Pak Jaka : Wah, manawi makaten mangke dalu kaleres malem Minggu, mriksani ringgit purwa wonten ing Sasana Inggil sadalu, kula dherekaken. 
+ Tuan Brown : Inggih prayogi, menapa Mas Jaka sampun midhanget dhalangipun sinten?
- Pak Jaka : Dhalangipun Pak Timbul saking Bantul, piyambakipun sampun kondhang sa-Ngayogyakarta.


Contohnya: 
Dialog antara Pak Jaka dengan Tuan Brown. Pada suatu kisah, Pak Jaka kedatangan tamu, teman akrab dari Amerika, namanya Tuan Brown. Ia sedang belajar kebudayaan Jawa, dan sudah mahir berbahasa Jawa. 
+ Tuan Brown : Bagaimana Mas Jaka, sudah punya pandangan yang perlu saya lihat?
- Pak Jaka : Kalau melihat sendratari di Prambanan bagaimana? 
+ Tuan Brown : Mohon maaf, saya pernah melihat, kalau lainnya saja bagaimana? 
- Pak Jaka : Lha Anda hendak menginginkan apa? 
+ Tuan Brown : Di Amerika saya pernah melihat wayang kulit, dalangnya Pak Pandam Guritna, tetapi hanya sebentar sekali.
- Pak Jaka : Wah, kalau begitu nanti malam kebetulan malam Minggu, melihat wayang kulit di Sasana Inggil semalam suntuk, saya antar. 
+ Tuan Brown : Ya baiklah, apakah Mas Jaka sudah mengetahui dalangnya siapa?
- Pak Jaka : Dalangnya Pak Timbul dari Bantul, beliau sudah terkenal se-Yogyakarta.


Suwandi
Sumber diambil dari “Kamus Unggah-Ungguh Basa Jawa” karangan Drs. Haryana Harjawiyana, S.U. dan Drs. Th. Supriya, tahun 2001, penerbit: Kanisius Yogyakarta, hlm. 102-103.

Bandhinganipun Ukara Basa Krama Alus kaliyan Basa Ngoko
Ing ngandhap menika kajajaraken pawicantenan basa krama alus kaliyan basa ngoko, pawicantenanipun Mas Sunardi kaliyan Jeng Niken kanca ingkang sami dene urmat-ingurmatan. Kapriksanana tabelipun, saha karaosna kinten-kinten kadospundi swasananing pawicantenan.
Terjemahan dalam bahasa Indonesia
Perbandingan Kalimat Bahasa Krama Halus dengan Bahasa Ngoko
Di bawah ini dibandingkan dialog berbahasa krama halus dengan bahasa ngoko, dialog antara Mas Sunardi dengan Jeng Niken, sesama teman yang saling menghormati. Lihatlah tabel, serta rasakan kira-kira bagaimana suasana dialognya.

Paraga
Basa krama alus
Basa ngoko
1. Mas Sunardi
Lo, Jeng badhe tindak pundi?
Lo, Ken, kowe arep neng ngendi?
2. Jeng Niken
Badhe dhateng Klathen, dipun timbali Bapak.
Arep neng Klaten Dhi, aku diundang Bapak.
3. Mas Sunardi
Sajakipun kagungan prakawis wigatos, ingkang Rama nimbali Jeng Niken?
Sajake ana prekara sing perlu,Bapakmu ndadak ngundang kowe?
4. Jeng Niken
Ngandikanipun Bapak, Ibu gerah, ngantos mlebet griya sakit.
Jarene Bapak, Simbok lara nganti mlebu rumah sakit.

Terjemahan Bahasa Indonesia:
Lo, Ken kamu mau ke mana?
Mau pergi ke Klaten, dipanggil ayah.
Kelihatannya ada masalah penting, ayahmu memanggilmu?
Kata ayah, ibu sakit, hingga masuk rumah sakit.

Suwandi
Naskah diambil dari “Kamus Unggah-Ungguh Basa Jawa” karangan Drs. Haryana Harjawiyana, S.U. dan Drs. Th. Supriya, tahun 2001, penerbit: Kanisius Yogyakarta.